Licitaţii - Invitatie de participare la atribuirea contractului de achizitie SERVICII DE CATERING

09.08.2019

Spitalul Clini CF Timisoara (autoritate contractanta) are onoarea sa va invite sa participati la procedura proprie de atribuire a contractului de achizitie SERVICII DE CATERING

 1. Obiectul contractului: SERVICII DE CATERING
 2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie conform Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, art. 68, alin (2), lit b)
 3. Sursa de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: buget de stat
 4. Durata acordului-cadru: 12 luni
 5. Valoarea estimata: min. 17,838.80 lei si max. 214,134.40 lei, fără TVA
 6. Impartire pe loturi: NU
 7. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:
  Documentele de calificare
  Conform Fisa de date, sectiunile III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului si III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

   

  Propunerea tehnica
  Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele din Caietul de sarcini pus la dispozitie de autoritatea contractanta.

  Propunerea financiara
  Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

 8. Limba de redactare a ofertei: română
 9. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile
 10. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.
 11. Pretul ofertei este ferm in lei.
 12. Se accepta actualizarea pretului contractului
 13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: preţul cel mai
  scăzut.
 14. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 15. Plata pretului contractului se va face in lei, in maxim 60 zile de la data primirii facturii
  fiscale.
 16. Adresa la care se depune oferta: Secretariat – Spitalul Clinic CF Timisoara, Strada Vladimirescu Tudor, nr. 13-15, Judet: Timis; Localitate Timisoara
 17. Data limita pentru depunerea ofertelor: 19.08.2019 ora 15:00.
 18. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 20.08.2019, ora 09:00, la sediul Spitalului
  Clinic CF Timisoara, Strada Vladimirescu Tudor, nr. 13-15, Judet: Timis; Localitate
  Timisoara

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0786 455221 - doamna Liliana Istrate.
Ing. Codruţa Jenica Nicoleta David – Presedinte Comisia de evaluare

Invitatie participare (PDF)

Caiet de sarcini (DOC)

Anexa caiet sarcini (XLSX)

Fisa de date (PDF)

Formulare (PDF)

Model acord cadru si model contract subsecvent (PDF)


Înapoi