În domeniul strategiei serviciilor medicale

Elaborarea, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondata, planului de dezvoltare al spitalului, împreuna cu ceilalti membri ai comitetului director si pe baza propunerilor consiliului medical; planului de dezvoltare a spitalului care se va aproba de catre autoritatea de sanatate publica si minister; planului de dezvoltare al spitalului îl voi structura pe etape anuale, evaluate la sfârsitul fiecarui an financiar;

Aprobarea planului anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical, respectând normele legale în vigoare;

Aprobarea masurilor propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

Constituirea si punerea la dispozitia consiliului consultativ a rapoartelor privind activitatea spitalului si participarea la dezbaterile privind problemele de strategie si de organizare si functionare a spitalului;

Propunerea, pe baza analizei în cadrul comitetului director si a consiliului medical, privind structura organizatorica si reorganizarea, în conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

Aplicarea strategiilor si politicii de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita;

Plan strategic 2021-2024

În domeniul managementului economico-financiar

Aprobarea si urmarirea realizarii planului anual de achizitii publice;

Cresterea eficientei spitalului;

Imbunatatirea resurselor financiare;

Reducerea costurilor medii la nivel de sectii;

Analiza veniturilor pe tipuri de servicii oferite de catre spital si pe tipuri de provenienta;

Analiza cheltuielilor spitalului în functie de destinatia lor atât la nivelul întregului spital cât si la nivelul fiecarei sectii;

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

Aprobarea repartizarii bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe sectii, laboratoare si compartimente si alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale sefilor de sectii, laboratoare si compartimente din structura spitalului;
.

Urmarirea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii, laboratoare si compartimente, conform contractului încheiat;

Urmarirea respectarii disciplinei economico-financiare la nivelul sectiilor si compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;

Efectuarea de plati, fiind ordonator secundar sau tertiar de credite, dupa caz, conform legii;

Împreuna cu consiliul consultativ, identificarea surselor pentru cresterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;

Negocierea si încheierea în numele si pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

În domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor

Intreprinderea de masuri necesare si urmarirea realizarii indicatorilor de performanta ai managementului spitalului.

Crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre personalul medico-sanitar din spital;

Urmarirea implementarii protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandarilor consiliului medical;

Urmarirea realizarii activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui stiintific;

Asigurarea conditiilor adecvate de cazare, igiena, alimentatie si prevenirea infectiilor nosocomiale;

Monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare;

Analiza modului de îndeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului stiintific si consiliului etic, dispunând masuri de îmbunatatire a activitatii;

Urmarirea modului de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului si dispunerea de masuri atunci când se constata încalcarea acestora;

În domeniul managementului resurselor umane

Aprobarea regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

Infiintarea, cu aprobarea comitetului director, de comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, ale caror organizare si functionare se precizeaza în regulamentul de organizare si functionare al spitalului;

Stabilirea si aprobarea numarul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza propunerilor sefilor de sectii si servicii, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare;

Aprobarea organizarii concursurilor pentru posturile vacante, numirea si eliberarea din functie a personalului spitalului, în conditiile legii;

Aprobarea programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

Realizarea evaluarii performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directa, conform structurii organizatorice, si solutionarea contestatiilor în functie de nivelul ierarhic la care s-au facut;

Aprobarea planul de formare si perfectionare al personalului, în conformitate cu legislatia în vigoare;

Negocierea contractul colectiv de munca la nivel de spital;

Incheierea contractului de administrare, pe durata mandatului, cu sefii de sectii, laboratoare si servicii;

Urmarirea încheierii asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din subordine;

Respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese;

În domeniul managementului administrativ

Aprobarea si urmarirea respectarii regulamentului de organizare si functionare, cu avizul autoritatii de sanatate;

Reprezentarea spitalul în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

Incheierea actelor juridice în numele si pe seama spitalului, conform legii;

Modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si masuri de îmbunatatire a activitatii spitalului;

Obtinerea autorizatiei sanitare de functionare si a certificatului de acreditare, în conditiile prevazute de lege;

Asigurarea respectarii prevederilor legale în vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor pacientilor internati, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

Punerea la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în conditiile legii, date privind activitatea spitalului;

Prezentarea catre autoritatea de sanatate publica si directia medicala, informari trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli;

Organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatii documentelor prevazute de lege, în format scris si electronic;

Organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;

Conducerea activitatii spitalului, în conformitate cu reglementarile în vigoare;

Impreuna cu comitetul director, elaborarea planului de actiune pentru situatii speciale si coordonarea asistentei medicale în caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza, conform dispozitiilor legale în vigoare;